Javno naznanilo o javni razgrnitvi Pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi za del parcele št. 963/6, k. o. Bele Vode

10.01.2020 108