Dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov - kmetija Napotnik

27. 9. 2018 393