SKLEP o spremembi imena javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Šoštanj

Predpisi, na katere predpis vpliva